RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW / KONTRAHENTÓW

 

INFORMACJA RODO

dla kontrahentów (klientów, dostawców, dystrybutorów itd.) oraz przedstawicieli kontrahentów (w tym: reprezentantów, osób kontaktowych itd.)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, przekazanych w szczególności w związku z prowadzonymi negocjacjami (w tym: otrzymywanymi zapytaniami ofertowymi itd.) lub realizacją zawartych umów - jest spółka PLP POLAND (BELOS) S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem ul. Gen. Józefa Kustronia 74 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000050404 NIP: 5470169868 REGON: 070458813(dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@plp.com

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.

3. Dane osobowe będą przetwarzane celem:

a) zawarcia i wykonania przez Administratora umów z kontrahentami (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania wskazanych czynności.

b) wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, podatkowego lub rachunkowości (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres przewidziany w owych przepisach (zasadniczo 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie w związku z którym dane zebrano).

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:

• prowadzeniu korespondencji z kontrahentami lub ich przedstawicielami, w tym także po zakończeniu współpracy,

• dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kontrahenta,

- przez okres utrzymywania się danego interesu, przy czym nie dłużej niż 3 lata od zakończenia współpracy.

4. Dane mogą być również przetwarzane przez Administratora w szerszym zakresie, w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku, osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Dane będę przetwarzane przez okres wynikający z treści zgody (lub też do dnia cofnięcia zgody, zależnie od tego co nastąpi wcześniej).

5. Podanie danych jest każdorazowo dobrowolne, z tym, że brak ich udostępnienia może uniemożliwiać Administratorowi wykonanie umów zawartych z kontrahentami (jak np. umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług), a także realizację usług posprzedażowych i gwarancyjnych.

6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będzie to dopuszczalne na podstawie przepisów prawa – innym administratorom lub podmiotom przetwarzającym. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: administratorzy infrastruktury (w tym: hostingodwcy), podwykonawcy, osoby realizujące świadczenia związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży lub wykonywania usług, przewoźnicy, banki którym zlecono realizację przelewów na rzecz kontrahentów, firmy windykacyjne lub nabywcy wierzytelności, a także doradcy i audytorzy.

7. Administrator może przekazywać Pana/Pani dane osobowe do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim wypadku, dane będą zabezpieczone w sposób

wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą stanowić podstawy podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym zwłaszcza w formie profilowania przez Administratora.

9. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych;

10. Nadto, ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw względem dalszego przetwarzania danych.

11. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane kontaktowe PUODO dostępne są w szczególności na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 

Klauzula RODO do pobrania