Dla akcjonariuszy

 

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

 

SPÓŁKA: PLP POLAND (BELOS) S.A.

ul. Gen. J. Kustronia 74

43-301 Bielsko-Biała

NIP: 547 016 98 68

Regon: 070458813

 

Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000 50404

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

 

Kapitał zakładowy wynosi 12 091 200 PLN.

Kapitał zakładowy jest w całości opłacony.

 


DEMATERIALIZACJA AKCJI

 

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28.02.2021r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W celu uzyskania informacji w sprawie dematerializacji akcji proszę skontaktować się z Dyrektorem Finansowym Urszulą Michalczyk: urszula.michalczyk@ belos-plp.com.pl

 

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji:

SEP_24_DOC

 


Drugie wezwanie do złożenia akcji:

OCT_21_DOC

 


Trzecie wezwanie do złożenia akcji:

NOV_24_DOC

 


Czwarte wezwanie do złożenia akcji:

DEC_30_DOC

 


 Piąte wezwanie do złożenia akcji:

JAN_22_DOC

 


 

REJESTR AKCJONARIUSZY

 

Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez Dom Maklerski BDM SA, zgodnie z Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 

Regulamin Rejestru akcjonariuszy

https://www.bdm.pl/dokumenty/regulaminy